Rodzaj usługi

Cena

Czas trwania *

Konsultacje ze specjalistami W trakcie konsultacji m.in. zostaje zebrany szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka
Psycholog / Surdopedagog / Tyflopedagog / Oligofrenopedagog. 100 zł 60 min.
Logopeda / Neurologopeda 100 zł 60 min.
Fizjoterapeuta / NDT Bobath 100 zł 60 min.
Terapeuta Integracji Sensorycznej 100 zł 60 min.
Diagnoza
Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R 250 zł 2-3 spotkania
Badanie ilorazu inteligencji dziecka (również dzieci niemówiących) z wykorzystaniem testów psychologicznych 250 zł 1,5-2 godz.
Diagnoza dziecka spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) Cena ustalana jest indywidualnie po
konsultacji ze specjalistami
Diagnoza obejmuje w zależności od potrzeb:

– wczesną diagnozę autyzmu- test przesiewowy STAT (24-36 msc)- 250 zł

diagnozę testem ADOS-2 -wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 650 zł

– ocenę poziomu funkcjonowania dziecka (test PEP-R, DSR, IDS-P, inne)- 250 zł

– obserwację  psychologiczną- 100 zł

– diagnozę logopedyczną- 100 zł

– diagnozę Integracji Sensorycznej- 250 zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej 250 zł 2-3 godz.
Diagnoza logopedyczna 100 zł 1 godz.
Diagnoza Neuroflow ATS®- przed etapem 200 zł 2 spotkania po ok 1 godz.
Diagnoza komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) 100 zł 1 godz.
Diagnoza Biofeedback 100 zł 2 x 30 min – diagnoza, opis diagnozy i wywiad z opiekunem dziecka
Diagnoza uwagi słuchowej A. Tomatisa 300 zł 2-2,5 godziny- diagnoza, interpretacja wykresu oraz zaplanowanie i przygotowanie do terapii
Omówienie wyników badań diagnostycznych 50 zł W zależności od rodzaju badania oraz użytych narzędzi omówienie wyników badania może nastąpić na kolejnej wizycie i trwa od 30-60 minut.
Terapia indywidualna
Terapia pedagogiczna 100 zł 60 min.
Terapia logopedyczna 100 zł 60 min.
Terapia Neuroflow ATS® 90 zł  45 min.- indywidualny trening z terapeutą

Koszty dodatkowe:
270 zł- dostęp do platformy – I etap
260 zł- dostęp do platformy – II etap
250 zł- dostęp do platformy – III etap

Terapia psychologiczna 100 zł 60 min.
Terapia Integracji Sensorycznej 100 zł 60 min.
Fizjoterapia / NDT Bobath 100 zł 60 min.
Terapia dzieci niemówiących- komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) 100 zł 60 min.
Terapia EEG Biofeedback 60 zł 45 min- sesje minimum 2 x tyg.
Terapia HEG Biofeedback 80 zł 30 min – sesje 1x w tygodniu
Terapia A.Tomatisa 100 zł / 1,5 h Długość terapii jest planowana indywidualnie
Terapia Grupowa Grupowa terapia będzie zorganizowana dla minimum 4 dzieci- terminy będą ustalone po zebraniu się grupy chętnych
Muzykoterapia 25 zł /spotkanie 60 min.
Dogoterapia 25 zł /spotkanie 60 min.
Rozwój kompetencji społecznych 25 zł /spotkanie 60 min.
Opiniowanie
Wydanie opinii specjalisty 100 zł

*czas trwania diagnozy jest podany w przybliżeniu, zależy od możliwości psychofizycznych dziecka