Rodzaj usługi

Cena

Czas trwania *

Konsultacje ze specjalistami W trakcie konsultacji m.in. zostaje zebrany
szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka
Psycholog / Surdopedagog / Tyflopedagog / Oligofrenopedagog. 100 zł 60 min.
Logopeda / Neurologopeda 100 zł 60 min.
Fizjoterapeuta / NDT Bobath 100 zł 60 min.
Terapeuta Integracji Sensorycznej 100 zł 60 min.
Diagnoza
Ocena poziomu funkcjonowania dziecka
(testy PEP-R, KORP, DSR, IDS-P)
250 zł diagnoza
100 zł opinia
2-3 spotkania w zależności
od funkcjonowania dziecka
Badanie ilorazu inteligencji dziecka (również dzieci niemówiących)
z wykorzystaniem testów psychologicznych (Stanford Binet 5 – SB5)
250 zł diagnoza
100 zł opinia
1,5-2 godz.
Diagnoza gotowości szkolnej
(Bateria 5/6 R)
250 zł diagnoza
100 zł opinia
1 godz.
Wczesna diagnoza autyzmu spektrum
– test przesiewowy STAT (24-36 msc)
250 zł diagnoza
100 zł opinia
1 godz.
Diagnoza zaburzeń ze spectrum autyzmu ADOS2 650 zł 1 godz. – wywiad, 1 godz.- diagnoza, przygotowanie opinii
Diagnoza Integracji Sensorycznej 250 zł diagnoza
100 zł opinia
2-3 godz.
Diagnoza logopedyczna 250 zł diagnoza
100 zł opinia
2-3 godz.
Diagnoza Neuroflow ATS® – przed etapem 200 zł 2 spotkania po ok 1 godz.
Diagnoza komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) 100 zł diagnoza
100 zł opinia
1 godz.
Diagnoza Biofeedback 100 zł diagnoza
100 zł opinia
1 godz.
Diagnoza uwagi słuchowej A. Tomatisa 300 zł 300 zł 2-2,5 godziny- diagnoza,
interpretacja wykresu oraz zaplanowanie
i przygotowanie do terapii
Terapia
Terapia pedagogiczna 100 zł 60 min.
Terapia logopedyczna 100 zł 60 min.
Terapia Neuroflow ATS® 90 zł  45 min.- indywidualny trening z terapeutą

Koszty dodatkowe:
270 zł- dostęp do platformy – I etap
260 zł- dostęp do platformy – II etap
250 zł- dostęp do platformy – III etap

Terapia psychologiczna 100 zł 60 min.
Terapia Integracji Sensorycznej 100 zł 60 min.
Fizjoterapia / NDT Bobath 100 zł 60 min.
Terapia dzieci niemówiących- komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) 100 zł 60 min.
Terapia EEG Biofeedback 60 zł 45 min- sesje minimum 2 x tyg.
Terapia HEG Biofeedback 80 zł 30 min – sesje 1x w tygodniu
Terapia A.Tomatisa 100 zł / 1,5 h Długość terapii jest planowana indywidualnie
Opiniowanie
Wydanie opinii specjalisty 100 zł

*czas trwania diagnozy jest podany w przybliżeniu, zależy od możliwości psychofizycznych dziecka