Wczesne Wspomaganie Rozwoju to kompleksowe działania zespołu specjalistów z różnych dziedzin nauki: medycyny, psychologii, pedagogiki, fizjoterapii czy logopedii mające na celu wyrównanie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. Skierowane jest do dzieci od urodzenia do 7 roku życia lub do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju objęte są tymi działaniami.
Terapia prowadzona w ramach WWR powinna zapewniać dzieciom wszechstronny rozwój, dlatego w Poradni EgoSelect z dziećmi pracuje zespół specjalistów:
– oligofrenopedagog
– surdopedagog
– tyflopedagog
– psycholog
– logopeda/neurologopeda
– fizjoterapeuta
– terapeuta Integracji Sensorycznej
Na potrzeby terapii specjaliści opracowują odpowiednie programy działania dostosowane do potrzeb każdego z dzieci, mające na celu m. in.: rozwijanie funkcji poznawczych, społecznych, wspomaganie rozwoju mowy i funkcji komunikacyjnych czy wspieranie rozwoju motorycznego i emocjonalnego dziecka. Każdy specjalista, w zależności od charakteru zajęć, dysponuje szeregiem różnorodnych metod i form pracy.
Dla dzieci organizowane są zajęcia indywidualne i grupowe. W ramach zajęć indywidualnych odbywają się cykliczne spotkania ze specjalistami, w ramach zajęć grupowych z dziećmi spotyka się Muzykoterapeuta oraz Dogoterapeuta.

Wszystkie zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju są nieodpłatne.