Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia logopedyczna

Po przeprowadzeniu diagnozy i stworzeniu indywidualnego programu możliwe jest rozpoczęcie terapii logopedycznej. Głównym celem pracy logopedy jest usprawnianie mowy i komunikacji dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Terapia logopedyczna przebiega w zróżnicowany sposób, w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia mowy, komunikacji, sprawności narządów artykulacyjnych. Terapia obejmuje osoby, u których stwierdzić można między innymi: prosty opóźniony rozwój mowy, niesamoistny opóźniony rozwój mowy (towarzyszący osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem), alalię i dyslalię, afazję, dyzartrię, dysfagię, jąkanie, giełkot, ograniczony rozwój komunikacji. Najważniejsze elementy terapii logopedycznej to: stymulacja ustno-twarzowa, ćwiczenia motoryki narządów mowy, usprawnianie praksji oralnej, trening spożywania pokarmów i picia z kubka, ćwiczenia oddechowe pogłębiające fazę wdechową i wydłużające fazę wydechową, rozwijanie mowy czynnej (m.in. motywowanie do wokalizacji, rozwijanie umiejętności powtarzania, nazywania, budowania zdań, rozwijanie zasobu słownictwa, usprawnianie wymowy pod kątem artykulacyjnym, eliminowanie niepłynności mówienia) doskonalenie mowy biernej – rozumienia komunikatów werbalnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w postaci gestów i symboli graficznych.