Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia Dzieci Niemówiących AAC

Mowa jest łącznikiem ze światem znaczeń i relacji międzyludzkich, jest kluczem do nauki i rozwoju. AAC może stanowić alternatywny, ale równie bogaty system komunikacji, umożliwiający dziecku aktywne uczestnictwo w jego życiu i rozwoju. W wielu przypadkach AAC stanowi wsparcie dla rozwoju mowy dźwiękowej, jest pierwszym pomostem do świata rozmów, przydatnym i jasnym narzędziem wyrażania intencji.

Terapia Dzieci Niemówiących poprzedzona jest Diagnozą komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, ukierunkowującą proces terapeutyczny przez dobór strategii komunikacyjnej oraz form i narzędzi komunikacji.

Obejmuje przygotowanie i systematyczne wprowadzanie systemu komunikacyjnego dziecka przez dostarczenie pomocy oraz przygotowanie środowiska językowego – przedstawienie sposobu posługiwania się danym systemem rodzicom.

Terapia dzieci niemówiących dedykowana jest m.in. dla osób z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem. Im mniej zdolności mówienia posiada dana osoba, tym większe będzie jej zapotrzebowanie na komunikację wspomagającą.

Systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej stosowane podczas terapii:

Dotykowo-przestrzenne

reprezentacje przedmiotów codziennego użytku, stosowane u dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

Manualne

Język migowy – system gestów stosowany zazwyczaj przez osoby niesłyszące, ale przydatny również dla dzieci wysoko funkcjonujących poznawczo i sprawnych fizycznie, o dużej potrzebie komunikacyjnej i bogatym zasobie słownictwa i znaczeń. Gestów używa się zawsze jednocześnie z mową. Jest dość precyzyjny i rozbudowany, posiada strukturę gramatyczną języka polskiego, może więc z powodzeniem zastąpić mowę we wszystkich jej funkcjach.

MAKATON – system ten składa się zarówno ze znaków manualnych  jak i piktogramów. Znaki manualne MAKATON są bardzo czytelne i łatwe do zapamiętania, powstały na bazie naturalnych gestów. Ich rolą nie jest zastępowanie mowy, ale wspieranie jej rozwoju, gestom zawsze towarzyszy mowa, wyzwalając i utrwalając słowa i znaczenia. System używany jest do momentu rozwinięcia się mowy. System przeznaczony dla dzieci prezentujących różnorodne zaburzenia.

Graficzne

PCS  – Picture Communication  Symbols – Piktogramy – to system symboli w postaci kolorowych, podpisanych w języku polskim rysunków. Obejmuje wszystkie części mowy, określenia czasu, terminy abstrakcyjne. Jest przystępny i bardzo logiczny, umożliwia twórcze wykorzystanie treści prezentowanej na obrazkach, tworzenie nowych symboli w zależności od potrzeb dziecka. Umożliwia dziecku korzystanie ze wszystkich funkcji komunikacji, budowanie struktur zdaniowych według zasad gramatyki j.polskiego. Żaden system komunikacji wspierającej i alternatywnej nie odbywa się bez użycia mowy. Podczas aktu komunikacji dziecko wskazuje poszczególne piktogramy, a przekaz ten jest werbalizowany przez terapeutę oraz  w miarę możliwości przez dziecko. System ten może stanowić wsparcie dla rozwoju mowy, będąc precyzyjnym narzędziem przekazu lub zastąpić ją i stać się indywidualnym światem słów i komunikatów powszechnie rozumianych.