Skip to content

Oferta terapii i diagnozy

Terapia Psychologiczna

 

Terapia psychologiczna to zajęcia o charakterze indywidualnym, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka, w szczególności wyrównywanie deficytów w rozwoju psychoruchowym, wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz dostarczanie wsparcia psychologicznego członkom rodziny w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
Terapię poprzedza wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, obserwacja dziecka, analiza dostępnej dokumentacji (opinii z p-la lub szkoły, dokumentacji medycznej) oraz diagnoza psychologiczna.  Wszystkie czynności poprzedzające terapię wykonuje się po to, aby jak najlepiej poznać małego pacjenta oraz rodzaj problemów z jakimi zgłaszają się do Centrum EgoSelect rodzice. Na tym etapie pracy terapeutycznej wyznaczane są cele terapii psychologicznej, zarówno długofalowe jak i możliwe do osiągnięcia w najbliższym czasie.
Terapia psychologiczna przeznaczona jest dla dzieci z:

– z zaburzeniami emocjonalnymi;
– mniej sprawnych manualnie, ruchowo, grafomotorycznie
– z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania;
– z trudnościami w uczeniu się matematyki;
– z niepełnosprawnością intelektualną;
– z autyzmem;
– z zaburzeniami integracji sensorycznej;
– z nadpobudliwością psychoruchową;
– z zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej,
– szczególnie nieśmiałych,
– nadwrażliwych,
– mających problemy z dostosowaniem się do obowiązujących norm społecznych,
– z zaburzeniami mowy
– i innymi trudnościami.